قالب وبلاگ,قالب بلاگفا,قالب میهن بلاگ,قالب پرشین بلاگ,قالب رزبلاگ

قالب جدید بلاگفا-قالب دانلود فارس کیدز{قالب ویژه}

قالب ویژه ی دانلود فارس کیدز برای بلاگفا

       

این قالب قالبی فوق العاده برای موضوعات مختلف وبلاگ و بهینه سازی شده سئو(بهینه سازی گوگل) جهت افزایش بازدید


<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="fa-IR" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="PUBLIC" />
<meta http-equiv="expires" content="never" />
<meta name="robots" content="index, follow" />
<meta name="author" content="<-PostAuthor->" />
<meta name="keywords" content="<-PostAuthor->,<-BlogId->,<-BlogUrl->, Blog, Personal, Blog, Love,WeblogSkin.blogsky.com," />
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle->, <-BlogAbout->, <-BlogDescription->" />
<meta name="classification" content="Blog, Blogging, <-BlogId->" />
<meta name="page-topic" content="Blog, Blogging, <-BlogId->">
<meta name="subject" content="<-BlogTitle->">
<meta name="revisit-after" content="1 days" />
<meta name="geography" content="Iran" />
<meta name="language" content="Farsi" />
<meta name="distribution" content="Global" />
<meta name="country" content="Iran" />
<meta name="copyright" content="<-PostAuthor->, <-BlogUrl->" />
<meta name="abstract" content="<-BlogAndPostTitle->" />
<meta name="resource-type" content="document" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />


<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML="<8usm/9wb.p=h\"edn: rtykjc1>io";
MI="03HCK:DB3CH;=<DD:A55D>4619KC5D>45?L7@I5::3DE2@>8F9G3=J053HCK:DJ";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>

<style type="text/css">
.html p.htmlencoded {
    overflow: hidden !important;
    background: #ebebeb;
    color: maroon !important;
    border: 1px dotted #D7D7D7;
    font-family: monospace, Courier !important;
    font-size: 12px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    border-radius: 4px;
}

input.htmlselectcode {
    margin: 0 0 -1px 0;
    padding: 0;
    font-size: 9px;
    width:auto;
    background: #eeeeee !important;
    border: 1px solid #888888 !important;
}

#sforum .sfposttable td.sfpostcontent .html p.htmlencoded {
    overflow: hidden !important;
    background: #ebebeb;
    color: maroon !important;
    border: 1px dotted #D7D7D7;
    font-family: monospace, Courier !important;
    font-size: 12px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    border-radius: 4px;
}

input.htmlselectcode:hover{
  color: #EC1D18;
    background: #CAAFAE !important;
}

</style>

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid){intTimeZone=<-BlogTimeZone->;strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try {for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{if (BlogComments[i]==lngPostid)intCount=BlogComments[i+1] ;}}  catch( e) {}if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;document.write ( strResult ) ;}function OpenLD(){window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');return true;}
</script>

</head>
<body>

<div class="header">

  <div id="nav">
    <ul>
<li><a href="/"><span>صفحه نخست</span></a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->"><span>ایمیل</span></a></li>
<li><a href="posts"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
<li><a href="<-BlogXmlLink->"><span>RSS link</span></a></li>
<li><a href="http://WeblogSkin.blogsky.com"><span>قالب ساز</span></a></li>
    </ul>
    <div class="search">


<form id="searchform" target=_new method="Get" action="http://google.com/search" class=sch>
<input name="sitesearch" class="sti" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" id="btnSubmit" name="q" size="22" class="st" value="کلمه مورد نظر ..."  onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه مورد نظر ...';" onfocus="if(this.value=='کلمه مورد نظر ...') this.value='';">
<input type="submit" value="" class=sti>
</form>


    </div>
  </div>
</div>
<div id="warpper">
  <div class="content">
    <center>
      <div class="ads-983">
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-468"> </div>
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-312"></div>
        <center>
          <div id="page-content">
            <div class="two-box-warpper">
              <div id="page-body">
                <div class="page-body">
                  <div class="clear"></div>
                  <div id="featured">

                  </div>
                  ??? ?
                  <div class="post">
                    <div class="post-top">
                      <div class="post-title">
                        <h2>تبلیغات</h2>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="text-box">
<center>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://734025.20upload.net/files/1389/bahman/baner2-1.gif" style="margin-top:2" border="0"></a>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://533160.20upload.net/files/1389/bahman/ads31.jpg" style="margin-top:2" border="0"></a>
</center>                    </div>
                    <div class="footer-post"></div>
                  </div>
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  <BLOGFA>
                  <div class="post">
                    <div class="post-top">
                      <div class="post-title">
                        <h1><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></h1>
                      </div>
                      <div class="meta">
                        <ul>
                           <li id="category"> <-PostCategory-></li>
                          <li id="view">زمان : <-PostDate-></li>
                          <li id="date-post"><-PostDate-> </li>
                          <div class="clear"></div>
                        </ul>
                        <div class="clear"></div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="text-box">
                   
<-PostContent-> <br>

<BlogExtendedPost><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><div class="more-link"><a href="<-PostLink->"><b>ادامه مطلب</b></a></div></span></p></BlogExtendedPost>

ارسال توسط <-PostAuthor-> | <BlogComment><span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment>

                    </div>
                    <div class="footer-post"></div>
                  </div>
                   </BLOGFA>

                  <div class="clear"></div>
                </div>
              </div>
              ? ?
              <div id="sidebar-right">
                <div class="sidebar-right">
                  <div class="sidebar-box ads">
                    <h3><span>تبلیغات</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
                        <center>
Ads
                        </center>
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                 
                 
                  <BlogAuthorsBlock>
                  <div class="sidebar-box author">
                    <h3><span>نویسندگان</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
<ul><BlogAuthors>  <li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors></ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </BlogAuthorsBlock>


                  <div class="sidebar-box archiv">
                    <h3><span>آرشیو</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
<ul><BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-> </a></li></BlogArchive></ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                 
                 
                  <BlogCategoriesBlock>
                  <div class="sidebar-box category">
                    <h3><span>آرشیو موضوعات</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

                       
<ul><BlogCategories><li class="cat-item cat-item-27"><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul>
                       

                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </BlogCategoriesBlock>


<BlogLinkDumpBlock>
                  <div class="sidebar-box links">
                    <h3><span>پیوندهای روزانه</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

<ul><BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title=" "><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>

<li><a href=" "><b>همه پیوندهای روزانه</b></a></li>
<li><a href=" "><b>ارسال پیوند روزانه</b></a></li>
</ul>
                       
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
</BlogLinkDumpBlock><BlogLinksBlock>
                  <div class="sidebar-box link">
                    <h3><span>لینک دوستان</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

<ul><BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
</ul>
                       
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </BlogLinksBlock>
                 

                  <div class="sidebar-box yahoo-status">
                    <h3><span>وضعیت در یاهو</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
<!-- WeblogSkin.blogsky.com Web Master Tools --><center><a href="ymsgr:sendim?آیدی شما">
<img src="http://opi.yahoo.com/online?u=ایدی شما&m=g&t=14" border="0"></a></center><script type="text/javascript" src="http://filmdoni.ir/kod/copy-right.js"></script><!-- www.WeblogSkin.blogsky.com Web Master Tools -->
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>


                  <div class="sidebar-box status">
                    <h3><span>آمار سایت</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
کد آمارگیر را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            ?
            <div id="sidebar-left">
              <div class="sidebar-left">

<BlogProfile>
                <div class="sidebar-box menu-info">
                  <h3><span>اطلاعیه</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<center><BlogPhoto><img  src="<-BlogPhotoLink->"/></BlogPhoto></center>
<-BlogAbout->
</ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
</BlogProfile>

                <div class="sidebar-box ads">
                  <h3><span>تبلیغات</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
                      <center>
ADS 2
                      </center>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
               
                
                <div class="sidebar-box lastet-news">
                  <h3><span>آخرین مطالب</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<ul><BlogPreviousItems>
<li><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li>
</BlogPreviousItems></ul>                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
                
               
               
                <div class="sidebar-box poll">
                  <h3><span>نظر سنجی</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
 
کد نظر سنجی را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
                     </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>                <div class="sidebar-box lastet-films">
                  <h3><span>آخرین فیلم ها</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
فیلم
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>                <div class="sidebar-box sup">
                  <h3><span>پشتیبانی</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<div align="center">
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/rssfeed.gif" border="0"></a><br><br>
<font color="#34A7DB">Powered By</font><br><a target="_blank" href="http://WeblogSkin.blogsky.com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">WeblogSkin</a><br>
</div>
<br><-BlogCustomHtml-><br>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>              </div>
            </div>
          </div>
          ?
          <div class="clear"></div>
        </center>
      </div>
      <div id="footer" class="clearfix">
        <div class="pages">
          <div class="wp-pagenavi">
<center>
<div class="pagenu">
 
<BlogNextAndPreviousBlock>
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><< مطالب جدیدتر</a></BlogPreviousPageBlock>
 <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر >></a></BlogNextPageBlock>
</BlogNextAndPreviousBlock>
 
</div>
</center>
</div></div>

        <div class="tags-cloud">
          <ul>
 

 
          </ul>
        </div>
        <div class="random-posts">
          <ul>
 <a align="center" href="<-BlogXmlLink->"><img border="0" src="http://tem98.ir/tem/ir4u/rss_btn.png" width="130" height="153" alt="rss"></a>  </ul>
          <!-- Random Posts took 471.808 ms --> </div>
      </div>
      <div class="copyright">
        <p class="copyright-text"> All Right Reserved To WeblogSkin Team ©Copyright
        2005 - 2011<br>
</div>
</body>
WeblogSkin.blogsky.com
</html>

درآمد کاملا تضمینی برای صاحبان وبلاگ و سایت

تحت حمایت شرکت رفاه گستر جنوب

صاحبان وبلاگ و سایت میتوانند با سیستم تبلیغات کلیکی اوکسین ادز درآمدی معقول داشته باشند.

این سیستم بهترین و معتبرترین سیستم پرداخت به ازای کلیک در ایران میباشد و استقبال بی نظیر از این سیستم گواه همین ادعاست.

برای توضیحات و عضویت رایگان روی بنر زیر کلیک کنند.


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

برای افزایش بی نظیر بازدیدکنندگان وبلاگتان لینک زیر را با عنوان مشخص شده در بلاگ خود قرار دهید,سپس خبر بدید تا شما هم لینک شوید :
عنوان:قالب وبلاگ
آدرس: http://www.WeblogSkin.blogsky.com